Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Palvelun käyttäessä, me Wastebook Oy keräämme tietoa sovelluksemme käyttämiseksi. Sovelluksen käyttötarkoitus on mahdollista jäteastioiden tyhjentäminen tilauksesta. Tämän vuoksi tietojen jakaminen jätehuoltoyhtiölle on välttämätöntä palveluiden käyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Wastebook Oy (Y-TUNNUS 2990778-1)

Teknologiantie 18, 90590, Oulu

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Mikko Ahokas, info@wastebook.fi, 040 502 5249

Henkilötietojen käytön oikeusperuste:

Rekisteröity on antanut suostumuksensa käyttää niitä tietoja, joita hän luovuttaa rekisterinpitäjälle, siinä määrin kuin se on tarpeellista yrityksen palveluiden käyttämiseksi.

Kerättävät tiedot

Asiakkaasta voidaan kerätä seuraavat tiedot:

– Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

– Jäteastian sijainti

– Asiakkaan tunnistetiedot

– Sovelluksen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

– Sovelluksen käyttöhistoria

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään, jotta rekisteröity voi käyttää yrityksen palveluita tai hankkia yrityksen tuotteita.

Tietoja kerätään myös yrityksen ja kolmannen osapuolen palveluiden kehittämiseksi. Kolmantena osapuolena tarkoitetaan tässä tapauksessa jätehuoltoyritystä, joka huolehtii astian tyhjennyksestä

Tietoja käytetään anonymisoituna myös kaupallisessa tarkoituksessa. Asiakas ei ole tunnistettavissa näistä tiedoista millään tavalla.

Henkilötietoja kerätään

– Asiakkuuden luomiseen ja ylläpitämiseen

– Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

– Yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

– Rekisterinpitäjän toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

– Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

– Markkinointiin

– Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittämiseen

– Anonymisoitujen tietopankkien luomiseen ja kaupalliseen luovuttamiseen.

– Henkilöön kohdistuvaa profilointia tai automaattisia päätöksiä ei tehdä

Tietojen suojaaminen ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tietosi näkevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittelyn tarkoituksen toteuttaminen kuuluu.

Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi, markkinointia varten sekä kaupallisissa tarkoituksissa. Tietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuoleiseen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tietojesi pohjalta luotua anonymisoitua aineistoa säilytetään toistaiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Wastebook Oy:n järjestelmistä. Tietojen poisto ja anonymisointi ovat peruuttamattomia toimenpiteitä, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä tai asiakkaita koskevia tietoja. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittelyn estäminen voi olla myös peruste olla tarjoamatta palveluitamme, jos emme voi toimittaa palveluita käsittelemättä tietojanne.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

– Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

– Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

– Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

– Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Tietojen käsittelyn kieltäminen voi estää palvelun toimittamisen.

Voit pyytää Wastebook Oy:lle tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä Tietosuojavastaavaan